top of page
  • Writer's pictureאיילת קלטר

ואהבת לרעך כמוך

"מאות מפגינים צעדו בצהריים לעבר רחבת העירייה בקרית מלאכי כשהם נושאים שלטים כמו "די לגזענות", "כולנו שווים", "די לאפליה" ו"הגזענות מכרסמת את יסודות הדמוקרטיה". "להפגנה הגיעו לא רק בני העדה האתיופית מרחבי הארץ, אלא נציגים ממגזרי אוכלוסייה שונים, לרבות הקבוצות המוחלשות בחברה הישראלית" (הארץ 2012)

אפליה כזו נוגעת ללב כולנו. היא ברורה, גלויה ומעוררת אמפטיה. היא אינה מאיימת עלינו וקל לנו להזדהות עם מאבקם לשוויון זכויות.בתלמוד הבבלי מסופר: מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו שמאי באמת הבניין שבידו ודחהו מעל פניו. שב ובא לפני הלל הזקן וחזר לפניו על בקשתו זו. נענה הלל לבקשתו, וגיירו. ואמר לו: דעלך סני [מה ששנוא עליך] לחברך לא תעביד [לא תעשה לחברך] – זו היא כל התורה כולה, ואידך [ושאר התורה] – פירוש הוא לה, זיל גמור [לך ולמד] (תלמוד בבלי, שבת ל"א).


והנה התורה מעגנת זאת במילותיה וחוברת לצורך האנושי בהכרה, בקיום ובעיקר בכבוד ובקבלה.אך אלו אינם מנת חלקם של כל ישראל אשר סביבנו. יש פלחים שלמים באוכלוסייה שהיחס אליהם מתנהל מתוך סטיגמות ודעות קדומות והמייצר אפליה הפולשת בהדרגה כמעט לכל תחומי החיים.


בחברה שלנו בישראל 2012 "אנחנו אוהבים לשנוא שמנים". ואם אין די בכך הרי האדם בעודף משקל כל כך משוכנע באשמתו עד כי לעיתים הוא פוסל במומו עוד בטרם נעשה זאת עבורו. זו אפליה קצת מתעתעת ומבלבלת. היא במובנים מסוימים נסתרת וכאילו אינה קיימת. אבל זה מה שהופך אותה לכל כך מסוכנת. היא פולשת למקומות עבודה, לחנויות בגדים, לשרותי הבריאות, לבתים שלנו ולבתי הספר. והתקשורת כמו מייצרת את הדבק הסופי כדי שאותו אדם בעודף משקל ירגיש כלוא בתוך גופו. המשקל של האדם הפך בחברה שלנו ערך המגדיר את זהותו. מתוך כך הוא מתייחס לעצמו והסביבה אליו. וכפי שנאמר "הפוסל במומו פוסל".


והנה חג השבועות ממשמש ובא. חג מתן תורה. תורה העומדת רובה ככולה על אותו פסוק מוכר "ואהבת לרעך כמוך", המעורר תהיות לגבי אלו היושבים בקרבנו והחשים מידי יום שהם אינם ראויים. אינם ראויים לכבוד, לאהבה, לשכר הולם, לאהבת אם או לחבר בבית הספר. אותם אלה הנשפטים בחומרה על משקלם המהווה לכאורה עדות צורבת לכישלונם. בפרוס חג מתן תורה אני מאחלת לכולנו שנדע לאמץ רעיון עצום זה - "ואהבת לרעך כמוך", שנאפשר שיוון זכויות ושנכבד את האדם באשר הוא אדם.

0 views0 comments

Comments


bottom of page