top of page

תקנון השתתפות בתוכניות הלימודים 2018-2019

 

1. קבלה לתוכנית הלימודים מותנית בריאיון אישי.

2. ביטול השתתפות בתוכנית הלימודים ביוזמת התלמיד תתקבל עד 30 יום לפני תחילת הקורס. במקרה זה יוחזרו לו כל 

    תשלומי שכר הלימוד, למעט דמי הרישום. 

3. במקרה של ביטול השתתפות לאחר מועד זה ולפני תחילת הלימודים, יחויב התלמיד בתשלום של 1/6 מעלות

    התוכנית.

4. ביטול השתתפות עד תום חודשיים מתחילת הלימודים, יחייב את התלמיד  ב-50% משכר הלימוד.

5. ביטול ההשתתפות בקורס ע"י התלמיד לאחר מכן, יחויב בתשלום מלוא של שכר הלימוד.

6. פתיחת התוכנית במועד מותנית במספר הנרשמים. אם תבוטל התוכנית, יהיה הנרשם זכאי לקבל חזרה את מלוא שכר

    הלימוד, לרבות דמי הרישום.

7. המכרז יעניק אישור על סיום תוכנית הלימודים לכל תלמיד אשר נכח לפחות ב-80% מהמפגשים, ועמד במטלות

   התוכנית.

bottom of page