top of page

תקנון השתתפות בתוכנית הלימודים - ״שפת האכילה״

  1. ביטול השתתפות בתוכנית ביוזמת המשתתף תתקבל עד 48 שעות לפני תחילת התוכנית. במקרה זה לא יגבה התשלום.

  2. במקרה של ביטול השתתפות לאחר מועד זה ולפני תחילת התוכנית יחויב המשתתף בתשלום של 1/5 מעלות התוכנית.

  3. ביטול השתתפות עד המפגש השני (כולל), יחויב המשתתף ב 50% מעלות התוכנית.

  4. ביטול ההשתתפות בתוכנית ע"י המשתתף לאחר מכן, יחויב בתשלום מלא.

  5. פתיחת התוכנית במועד מותנית במספר הנרשמים. אם תבוטל התוכנית, יהיה הנרשם זכאי לקבל חזרה את מלוא התשלום.

  6. יתכנו שינויים בתכנים ובהרכב מנחי התוכנית בשל סיבות שאינן תלויות בנו

 

bottom of page