top of page

תקנון השתתפות 

  1. ביטול השתתפות בתכנית ביוזמת המשתתף תתקבל עד שבוע לפני תחילת התכנית. במקרה זה לא יגבה התשלום, למעט דמי הרישום.

  2. במקרה של ביטול השתתפות לאחר מועד זה ועד 48 שעות לפני תחילת התכנית, יחויב התלמיד בתשלום של 1/5 מעלות התכנית.

  3. ביטול השתתפות עד המפגש השלישי (כולל), יחויב המשתתף  ב 50% מעלות התכנית.

  4. ביטול ההשתתפות בתכנית ע"י המשתתף לאחר מכן, יחויב בתשלום מלא.

  5. פתיחת התכנית במועד מותנית במספר הנרשמים. אם תבוטל התכנית, יהיה הנרשם זכאי לקבל חזרה את מלוא התשלום.

  6. יתכנו שינויים בתכנים ובהרכב מנחי התכנית בשל סיבות שאינן תלויות בנו

bottom of page