top of page

תקנון השתתפות בתוכנית "מחוברים לגוף" 

  1. ביטול השתתפות בסדנה ביוזמת המשתתף תתקבל עד 48 שעות לפני תחילת הסדנה. במקרה זה לא יגבה התשלום.

  2. במקרה של ביטול השתתפות לאחר מועד זה ולפני תחילת הסדנה יחויב המשתתף  בתשלום של 1/5 מעלות הסדנה.

  3. ביטול השתתפות עד המפגש השני (כולל), יחויב המשתתף ב 50% מעלות הסדנה.

  4. ביטול ההשתתפות בסדנה ע"י המשתתף לאחר מכן, יחויב בתשלום מלא.

  5. פתיחת הסדנה במועד מותנית במספר הנרשמים. אם תבוטל הסדנה, יהיה הנרשם זכאי לקבל חזרה את מלוא התשלום.

  6. יתכנו שינויים בתכנים ובהרכב מנחי הסדנה בשל סיבות שאינן תלויות בנו

 

bottom of page