top of page

הפרעות אכילה

עשרה מיליון נשים ונערות בארה"ב סובלות מבולימיה ומאנורקסיה, הנכנסים תחת ההגדרה של הפרעות אכילה. עקב מחסור בנתונים עדכניים קשה להעריך במדויק את היקף הפרעות האכילה בקרב בני נוער בישראל אבל בסקר הכנסת נכון ל-2010 נכתב ש"מכיוון שהפרעות אכילה, ובהן אנורקסיה ובולימיה, מטופלות בדרך כלל בקהילה, אין מידע מדויק על מספר הלוקים בהן בישראל, ואף אי אפשר להצביע על מגמה בשכיחות ההפרעות. הנתונים שנאספו מצביעים על פער ניכר בין מספר הלוקים בהפרעות אכילה לפי מחקרים סטטיסטיים (כאמור, 1.2% מהנשים ו-0.2% מהגברים לוקים באנורקסיה ו-4% מהנשים ו-1% מהגברים לוקים בבולימיה) לבין מספר המאובחנים כלוקים בהפרעות אלו ומטופלים. פער זה מעיד שרבים מן הלוקים בהפרעות אינם מאובחנים ומטופלים במועד על- ידי גורם מקצועי מתאים, והדבר עלול להביא להחמרת המחלה, להתמשכותה ולהקטנת הסיכויים להחלמה ממנה.

להמשך קריאה אודות הפרעות אכילה

מאמרים ומידע כללי

הפרעות אכילה בקרב ילדים ובני נוער

תיאור התופעה, מניעתה ואיתורה

Please reload

ספרות מקצועית

שכיחות, סיבות, סיכונים ותמותה

הסכנות הטמונות באתרים "פרו-אנה" להעצמת הפרעות האכילה.
אתרים מסוג זה כוללים גם אתרי תמיכה ומידע על הפרעות האכילה ולכן מבלבלים מאד.

המדריך מונה מאפיינים עיקריים איתם ניתן לזהות הפרעות אכילה בשלבים מוקדמים, ולנהל את הסיכונים הרפואיים בטיפול באנשים עם הפרעות אכילה.

Please reload

bottom of page